TŘÍDA S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ

Tradice třídy je již od roku 1984/85.

Žáci v těchto třídách:

 • pronikají do jednotlivých témat mnohem hlouběji;
 • učí se rychlejším tempem, a to i v jiných předmětech;
 • pracují v menším kolektivu než v běžných třídách, což umožňuje individuální přístup;
 • učitelé systematicky připravují žáky k přijímacím zkouškám;
 • žáci se pravidelně účastní matematických soutěží – mezinárodní matematické soutěže Klokan, Matematické olympiády, Pythagoriády, Logické olympiády, Fyzikální a Chemické olympiády;

Škola je za tímto účelem vybavena odbornými učebnami fyziky, chemie, přírodopisu a počítačovými učebnami. Žáci provádějí množství pokusů a laboratorních prací, k práci používají výpočetní techniku. Důraz je kladen především na samostatné myšlení a řešení problémů. Žáci jsou tak díky intenzivní výuce velmi dobře připraveni pro studium na středních školách.

Informace pro rodiče žáků 5. tříd, kteří mají zájem o zařazení svého syna/své dcery do této třídy:

 • třídy jsou zřizovány od 6. ročníku;
 • žáci mají možnost navštěvovat matematický seminář;
 • výuka cizích jazyků - angličtina (od 6. třídy), němčina, ruština (výběr dalšího jazyka od 7. třídy);
 • celkový počet vyučovacích hodin je stejný jako v ostatních třídách;
 • podmínkou pro zařazení je úspěšné zvládnutí testů všeobecných znalostí z matematiky;
 • vyplňte přihlášku a odevzdejte ji třídnímu učiteli nebo vedení školy do konce února;
 • o výsledku přijímacího řízení budete vyrozuměni na webových stránkách školy;

Zpracovala: Mgr. Jana Chadimová

 

Přijímací řízení ve školním roce 2019/20

    žáci mají možnost podat 2 přihlášky na obory s talentovou zkouškou a potom 2 přihlášky na ostatní obory

   na všechny školy pro obory s maturitní zkouškou jsou povinné jednotné přijímací zkoušky z Čj a M. (Výjimkou jsou umělecké obory, jejichž kód začíná 82-) Netýká se gymnázií se sportovní přípravou. Zde přijímací zkoušky žák musí vykonat.

    zákonní zástupci žáků odevzdají v daném termínu tř. učiteli výběr škol a oborů studia, škola vytiskne a potvrdí přihlášky a vrátí je žákům

    podepsání, případné potvrzení lékařem a odeslání přihlášek na střední školy zajistí zákonní zástupci žáků

    škola vydá zákonným zástupcům zápisové lístky

    pro školy s talentovou zkouškou – na požádání, budou-li přijati

   pro školy bez talentové zkoušky – na třídní schůzce 3.2.2020 spolu s přihláškami

Školy s talentovou zkouškou

   zákonní zástupci žáků, kteří chtějí tuto přihlášku uplatnit, oznámí obor a zvolenou střední školu tř. učiteli do15.11.2019 škola přihlášky vyplní, vytiskne a odevzdá žákovi zpět do 21.11.2019

   zákonní zástupci zajistí kontrolu, případné lékařské potvrzení a doručení přihlášek na SŠ do 30.11.2019. (letos do 2.12.2019)

Školy bez talentové zkoušky

   zákonní zástupci žáků oznámí obory a zvolené školy třídnímu učiteli do 27.1.2020

   škola přihlášky vyplní, vytiskne a odevzdá spolu se zápisovými lístky zákonným zástupcům na třídní schůzce 3.2.2020

   zákonní zástupci zajistí kontrolu, případné lékařské potvrzení a doručení přihlášek na SŠ do 1.3.2020 (letos do2.3.2020).

Každý žák má právo vykonat přijímací zkoušky dvakrát. Poprvé na škole na 1. místě na přihlášce, podruhé na škole na 2. místě. Obě školy obdrží od Cermatu lepší výsledek z obou testů. Přijímací zkoušky se budou konat ve dvou řádných termínech 14.4. a 15.4. 2020. Náhradní termíny(v případě onemocnění po řádné omluvě) jsou stanoveny na 13. a 14.5.2020.

Oznámení o přijetí zveřejní škola na svých internetových stránkách od 22. do 30.4.2020. Pokud nebude vaše dítě přijato, obdržíte písemné rozhodnutí a máte možnost do 3 pracovních dnů podat odvolání. Přijaté děti písemné oznámení neobdrží.

Jestliže bude vaše dítě přijato ke studiu a chcete, aby na zvolený obor a školu nastoupilo, odevzdáte střední škole zápisový lístek do 10 dnů od rozhodnutí.

V rámci rodičovských schůzek 21.11.2019 se od 15.00 hodin uskuteční minipřehlídka středních škol, která vám může usnadnit rozhodování o budoucí profesní orientaci vašich dětí.

Veškeré další informace ráda poskytnu v rámci konzultačních hodin.

Božena Kaprasová

výchovná poradkyně

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

5. dubna 2019 od 13.00 do 17.00 hodin

logo zpisRodiče vezmou s sebou svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, vyplněný zápisní lístek (možno vyzvednout při zápisu).

Žádají-li rodiče o odklad povinné školní docházky, vezmou s sebou Žádost o odklad školní docházky, doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a vyjádření lékaře.

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 • zákonní zástupci (dále jen rodiče) mají zákonnou povinnost přihlásit své dítě k zápisu, pokud dítě dovrší před začátkem školního roku šesti let;
 • v případě, že by dítě nebylo pro školní docházku ani po dovršení 6. roku tělesně či duševně vyspělé, mohou rodiče požádat o odklad povinné školní docházky o jeden školní rok;
 • o odkladu, na žádost rodičů, rozhodne ředitel školy na základě posudku příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře;
 • začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku;
 • o odkladu povinné školní docházky může ředitel školy rozhodnout po projednání s rodiči také dodatečně, pokud by se tzv. školní nezralost dítěte projevila až v prvním ročníku v průběhu prvního pololetí;
 • povinná školní docházka trvá 9 let a žáci ji splní ukončením období školního vyučování posledního (devátého) školního roku;
 • podle školského zákona jsou povinni rodiče zajistit řádnou docházku dítěte do školy, jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání;

ZÁPIS NA NAŠÍ ŠKOLE 

 • děti si u zápisu povídají s paní učitelkou, řeknou básničku, zazpívají písničku;
 • pedagog si všímá schopnosti reprodukovat obsah textu, schopnosti udržet pozornost, soustředit se na uložený úkol, posoudí, zda dítě vnímá tvary a barvy, postřehne logopedickou vadu;
 • rodiče s sebou přinesou:
 • tyto dokumenty budou k dispozici v mateřské škole a na webových stránkách naší školy;
 • pokud si nejsou rodiče jisti, mohou svůj názor konzultovat s vyučujícími v mateřské škole i u zápisu;
 • paní učitelky dokážou posoudit, zda vývoj dítěte odpovídá jeho věku a v naprosté většině případů se závěr z odborného vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně shoduje s jejich názorem;
 • pokud mají rodiče zájem, mohou absolvovat vyšetření k posouzení školní zralosti
 • Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, pracoviště Svitavy (telefon 775 575 484, 461 532 486)
 • Speciální pedagogické centrum Bystré, pracoviště Polička, Nádražní 775 (telefon 724 291 333, 602 473 793);
 • pokud poradna doporučí odklad a rodiče s ním souhlasí, přinesou výsledek vyšetření spolu s doporučením lékaře a žádostí o odklad školní docházky k zápisu;
 • ředitelství školy vystaví rozhodnutí o odkladu nástupu povinné školní docházky;

JAK PŘIPRAVIT DÍTĚ NA ŠKOLNÍ DOCHÁZKU 

 • vstup do školy znamená pro dítě velkou změnu v jeho životě, jsou na něj kladeny nové nároky spojené s plněním školních povinností;
 • musí si zvykat na zásadně odlišný životní pořádek, což může být provázeno menšími či většími obtížemi;
 • učebnice a základní školní potřeby

DESATERO PRO PRVŇÁČKY

 1. Znám své jméno, příjmení a adresu.
 2. Vím, jak se jmenují rodiče.
 3. Poznám základní barvy.
 4. Umím vystřihnout obrázek.
 5. Poznám levou a pravou stranu.
 6. Do aktovky si sám uložím věci.
 7. Umím se převléknout do cvičebního úboru.
 8. Umím uklidit knížky, pastelky a hračky na své místo.
 9. Dovedu kreslit tužkou a pastelkami i malovat barvami.
 10. Dovedu si připravit svačinu na ubrousek a umýt si ruce.

SPRÁVNÉ DRŽENÍ PSACÍHO NÁČINÍ

 • v současné době je nácvik správného držení tužky prvořadým úkolem v psaní;
 • všímejte si, jak vaše dítě drží pastelku nebo tužku;
 • ruka by měla být uvolněná, příliš silný stisk je pro ruku velmi únavný;
 • držení tužky je stejné u leváků jako u praváků;
 • tužka leží lehce na posledním článku prostředníčku, z jedné strany ji přidržuje bříško palce, z druhé bříško ukazováčku;
 • zápěstí je uvolněné, pohyb vychází z ramene;
 • je dobré každý den alespoň chvilku kreslit nebo psát ve stoje na papír připevněný na stěně nebo na dveřích;
 • velmi důležité také je, jak dítě u psaní sedí;

JAK ZÍSKAT DALŠÍ PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O NAŠÍ ŠKOLE

 • den otevřených dveří se bude konat v měsíci březnu;
 • sledujte webové stránky naší školy;
 • na webových stránkách naší školy bude zveřejněn seznam přijatých dětí (nebude zveřejněn jmenný seznam, jména dětí budou pod jednacím - registračním číslem);

 

Přehlídka zaměstnavatelů - volba povolání pro budoucnost

Dobrý den,
dovolte, abychom vás informovali o Přehlídce zaměstnavatelů, která se uskuteční ve Svitavách v Multifunkčním centru Fabrika. Účelem této přehlídky je, mimo jiné, informovat žáky posledních ročníků základních škol a jejich rodiče o možnostech uplatnění budoucích absolventů u zaměstnavatelů svitavského regionu. Jedná se také o vhodnou příležitost získat přímo od zaměstnavatelů informace o studiu konkrétního oboru, po jehož absolvování mohou být bez problémů zaměstnáni u tohoto konkrétního zaměstnavatele.

.

Školský portál Pardubického kraje  OP vzdělávání   logolink MSMT VVV hor barva cz vyrez

Kalendář akcí

Kontaktní údaje

Masarykova základní škola Polička

nábřeží Svobody 447
572 01, Polička

tel./fax: 461 725 529
email: 
IČ: 435 095 41
DS: zq3ibw4

více informací zde.

Logo Partner School velke rgb

Videodokument o škole

mqdefault

Copyright © 2020 ZŠ Masarykova Polička. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

Počet návštěv - Dnes: 0 | Včera: 129 | Týden: 275 | Měsíc: 3248 | Celkem: 178534