Informace o zpracování osobních údajů

Masarykova základní škola Polička se sídlem nábřeží Svobody 447, 572 01 Polička, tel: 461 725 529 jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů.
Správce zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOU“).

Účel a rozsah zpracování osobních údajů:

Správce zpracovává pouze osobní údaje, které získal v souladu s ZOOÚ, obecným nařízením o ochraně osobních údajů, a dalšími platnými obecně závaznými právními předpisy. Tyto osobní údaje shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem v níže uvedeném rozsahu, po dobu, která je nezbytně nutná nebo je dána obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a prováděcími právními předpisy a dalšími zvláštními právními předpisy.

Základní účely a důvody zpracování osobních údajů:

 • plnění právní povinnosti podle obecně závazných právních norem. Zejména zákona č. 561/2004 Sb.(dále jen „zákon“). V rámci plnění těchto povinností se může jednat i o zvláštní kategorie osobních údajů
 • plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 • subjekt údajů nebo zákonný zástupce subjektu údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů, které nespadají pod plnění právních povinností, či smluvních závazků – jde zejména o pořádání školních a mimoškolních akcí, pořizování a zveřejňování údajů a fotografií v propagačních materiálech školy (včetně webu) a doprovodu žáka do školy a ze školy.
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů
 • plnění právní povinnosti podle obecně závazných předpisů z pozice zaměstnavatele

Rozsah zpracování osobních údajů:

Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, který stanoví nebo vyplývá z příslušného obecně závazného právního předpisu nebo smlouvy, obvykle tedy:

 • identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, číslo průkazu totožnosti, rodné číslo;
 • adresní údaje: adresa trvalého, příp. přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefon, emailová adresa;
 • další osobní údaje: číslo bankovního účtu, a další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona
 • tam kde to vyplývá ze zákona, dochází ke zpracování zvláštní kategorie osobních údajů, a to údajů o zdravotním stavu v nezbytně nutném rozsahu

Zdroje osobních údajů:

Správce získává osobní údaje zejména od subjektu údajů, zákonných zástupců subjektu údajů, a to v závislosti na účelu a důvodu zpracování.  Správce získává osobní údaje také od subjektu údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy.
Správce získává v souladu s platnými obecně závaznými předpisy osobní údaje také prostřednictvím kamerového systému umístěného ve veřejných prostorách a okolí Masarykovy základní školy Polička za účelem ochrany budov a zachování pořádku a bezpečnosti.

Zpracovatelé a příjemci:

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle jejích zaměstnanců zpracovávány také dalšími Zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s ZOOÚ.
Správce zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je technicky a organizačně zabezpečena v souladu s ZOOÚ. Stejné zabezpečení vyžaduje i od Zpracovatelů osobních údajů.
Správce informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.
Správce osobní údaje nepředává do zahraničí.

Práva subjektů údajů:

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů.  Pokud je zpracování založeno výlučně na uděleném souhlasu subjektu údajů, má subjekt údajů právo souhlas odvolat.
Žádost je možné adresovat správci standardně jako jakékoli jiné podání či žádost, a to písemně na adresu nábřeží Svobody 447, 572 01 Polička.
Správce poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu v souladu s požadavky čl. 12 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že správce nebo případný smluvní Zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem nebo, je subjekt údajů oprávněn:

 • požádat správce nebo jejího smluvního Zpracovatele o vysvětlení;
 • požadovat, aby správce nebo jeho smluvní Zpracovatel odstranili takto vzniklý stav; zejména je subjekt údajů oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Správce vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je osoba určená Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, který nám pomáhá chránit Vaše osobní údaje. Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je:

Keystone Company a.s.

Praha 10, Vinohrady, Korunní 2569/108

IČO: 05983649

Titul, jméno a příjmení:         Ing. Radek Vrňák

E-mailová adresa:                 

K čemu je mi pověřenec?

Pověřenec je osoba, která řeší dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy ve škole, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce školy.
Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí a předá správci s doporučením, jak je řešit, případně Vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i  o stížnostech. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.

 

Copyright © 2018 ZŠ Masarykova Polička. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

Počet návštěv - Dnes: 3 | Včera: 33 | Týden: 36 | Měsíc: 391 | Celkem: 122801