Přijímací zkoušky 2023

Základní informace

Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů s výjimkou oborů s talentovou zkouškou (kromě oboru Gymnázium se sportovní přípravou) a oborů zkráceného studia podle § 85 školského zákona.

Aktuální informace k celkové podobě přijímacího řízení naleznete v dokumentu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Uchazeč o vzdělávání v oboru s maturitní zkouškou může pro 1. kolo přijímacího řízení podat přihlášku až na dvě střední školy nebo dva maturitní obory (případně odborná zaměření téhož oboru podle školního vzdělávacího programu) v rámci jedné střední školy. Kromě dvou výše zmíněných přihlášek může uchazeč v prvním kole přijímacího řízení podat navíc až dvě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou. Může tak v prvním kole podat dohromady až 4 přihlášky (jednotnou přijímací zkoušku však přesto může konat maximálně dvakrát). 

Obory bez maturity (s výučním listem) přijímací zkoušku nekonají.

Termíny pro podání přihlášky

 1. do 30. listopadu 2022 pro obory vzdělání s talentovou zkouškou (přihláška s modrým podtiskem)
 2. do 1. března 2023 pro obory vzdělání bez talentové zkoušky (přihlášky s růžovým, zeleným a hnědým podtiskem) 

Školy s talentovou zkouškou – termíny přijímacího řízení

Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2023 podle § 62 odst. 3 školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2023 podle § 88 odst. 2 školského zákona.

V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2023, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených níže.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky

Jednotná přijímací zkouška se bude konat v termínech stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Didaktické testy z českého jazyka a literatury a z matematiky se ve školním roce 2022/2023 uskuteční v polovině dubna, náhradní termíny pak v první polovině května. 

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

Řádný termín:

1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023
2. termín: pátek 14. dubna 2023

Náhradním termín:

1. termín: středa 10. května 2023
2. termín: čtvrtek 11. května 2023

Pokud uchazeči podají dvě přihlášky do oborů s jednotnou přijímací zkouškou, mohou testy konat ve dvou termínech, a to v 1. termínu ve škole, kterou uvedli na přihlášce na prvním místě, a v 2. termínu ve škole, kterou uvedli na přihlášce jako druhou v pořadí (pořadí škol tedy neznamená preferenci zájmu o danou školu, ale pouze termín konání zkoušky). Pokud uchazeč podá pouze jednu přihlášku do oboru, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, může jednotnou přijímací zkoušku konat pouze jednou. 

V případě, že se uchazeč přihlásí do 30. listopadu 2022 do oboru/oborů Gymnázium se sportovní přípravou (na přihlášce s modrým podtiskem), a do 1. března 2023 podá další přihlášku/přihlášky do oboru/oborů s jednotnou přijímací zkouškou, koná jednotnou přijímací zkoušku ve škole/školách, kde se hlásí do oboru Gymnázium se sportovní přípravou. Toto pravidlo platí i v případě, kdy uchazeč na sportovním gymnáziu nevykoná úspěšně talentovou zkoušku.

Podání omluvy

Pakliže se uchazeči nemohou v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), mohou se omluvit řediteli střední školy. Pokud ředitel školy omluvu uzná, uchazeči mohou konat zkoušku v náhradním termínu.

Postup při podávání přihlášek ke studiu

 • Zákonní zástupci žáků odevzdají v daném termínu tř. učiteli výběr škol a oborů studia, škola vytiskne a potvrdí přihlášky a vrátí je žákům.
 • Podepsání, doplnění data narození zákonného zástupce, případné potvrzení lékařem a odeslání přihlášek na střední školy zajistí zákonní zástupci žáků.
 • Škola vydá zákonným zástupcům zápisové lístky
  – pro školy s talentovou zkouškou – na požádání, budou-li přijati
  – pro školy bez talentové zkoušky – od třídního učitele spolu s přihláškami
 • Všechny termíny pro odevzdání výběru škol a oborů studia, přihlášek a zápisových lístků budou upřesněny.
 • ·Jestliže bude vaše dítě přijato ke studiu a chcete, aby na zvolený obor a školu nastoupilo, odevzdáte střední škole zápisový lístek do 10 dnů od rozhodnutí o přijetí.

Zdeňka Hostašová
výchovná poradkyně

Copyright © 2023 ZŠ Masarykova Polička. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

Počet návštěv - Dnes: 4 | Včera: 83 | Týden: 224 | Měsíc: 367 | Celkem: 288854