Péče o žáky

Značnou pozornost věnujeme žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům mimořádně nadaným. Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním.

Většina pedagogů 1. stupně a někteří pedagogové 2. stupně prošli školením týkajícím se témat poruch učení i chování a pedagogické diagnostiky. Snažíme se včas rozpoznat potíže našich žáků a spolupracovat na jejich reedukaci s rodiči i školskými poradenskými zařízeními. Cílem naší práce je klidné a bezpečné studijní prostředí pro všechny žáky.

Ve škole vyvíjí činnost školní poradenské pracoviště tvořené výchovným poradcem, metodikem prevence, speciálním pedagogem, školním psychologem. Pomáhá zajišťovat depistážní, diagnostické a intervenční činnosti. Metodicky pracuje s třídními učiteli – seznamuje je s novinkami ve školské legislativě, pomáhá v práci s třídním kolektivem. Snaží se být spojovacím článkem mezi rodiči a řadou institucí, které se zabývají specializovanou péčí o mládež (např. pedagogicko psychologická poradna, speciální pedagogické centrum, sociální kurátoři, policie, lékaři).

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Metodika práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je podrobně rozpracována v ŠVP ZV „Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe“.

Na základě vyšetření a doporučení školského poradenského zařízení jsou pak tito žáci zařazeni do reedukační péče. V případě, že školské poradenské zařízení diagnostikuje vývojovou poruchu učení, je na žádost zákonných zástupců žáka vypracován individuální vzdělávací plán.

Péče o žáky nadané

V části C školního vzdělávacího programu je podrobně rozepsáno začlenění žáků nadaných do školního vzdělávacího procesu a jsou zde také vypsány aktivity doporučené pro práci s těmito žáky.

Masarykova základní škola přistupuje k nadaným žáků již tradičně zřízením výběrové třídy.

Žáci v těchto třídách pronikají do jednotlivých témat mnohem hlouběji, učí se rychlejším tempem, a to i v jiných předmětech, učitelé systematicky připravují žáky k přijímacím zkouškám, žáci se pravidelně účastní matematických soutěží – mezinárodní matematické soutěže Klokan, matematické olympiády, Pythagoriády, Logické olympiády, fyzikální a chemické olympiády.

Copyright © 2024 ZŠ Masarykova Polička. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

Počet návštěv - Dnes: 25 | Včera: 17 | Týden: 25 | Měsíc: 313 | Celkem: 305203