Základní informace o školní družině

Školní družina má sedm oddělení s kapacitou 210 žáků. Školní družinu navštěvují žáci 1. – 5. tříd. Pracují podle Školního vzdělávacího programu pro školní družinu, který je součástí ŠVP ZV „Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe“. Jednotlivá oddělení školní družiny mají k dispozici své prostory, vybavené přiměřeně k věku dětí školním nábytkem, audiovizuálními pomůckami i počítači. Dále má ŠD k dispozici halu, tělocvičnu, školní zahradu a dětské hřiště. Může používat pomůcky pro tělesnou výchovu, má vlastní hračky a stavebnice v jednotlivých odděleních i na zahradě.

Družina nabízí

  • hry rozvíjející všestranné dovednosti dětí
  • relaxační a rehabilitační aktivity
  • soutěže pro rozvoj paměti i obratnosti
  • další aktivity dle zájmu dětí a aktuálních možností družiny
  • upevňování hygienických návyků, pravidel stolování, společenského chování, oblékání, úklidu apod.

Přijetí do školní družiny

Školní družina využívá kapacitu 210 žáků. O zařazení žáka do družiny rozhoduje ředitelka školy na základě písemné přihlášky (viz. příloha). Pokud je přihlášeno více žáků, než je povolená kapacita družiny, jsou přednostně přijímáni:

  1. žáci prvního a druhého ročníku a dále postupně vyšších ročníků;
  2. žáci přihlášení k pravidelné celodenní docházce;

Zápis do školní družiny pro nastávající školní rok probíhá vždy v červnu. Termín zápisu je zveřejněn na webových stránkách školy.

Platba za školní družinu

Na základě § 11 vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, stanovila ředitelka školy jednotný poplatek žáka ve školní družině ve výši 1250 Kč za pololetí školního roku, splatný následovně:

  1. pololetí školního roku vždy do 30.9.
  2. pololetí školního roku vždy do 28.2.

Jedná se o částku za docházku na úhradu části provozních nákladů družiny. Různý čas odchodu ze školní družiny nebo rozdílná účast v jednotlivé dny v týdnu nemají vliv na snížení částky. Vybraná částka je používána na úhradu nákladů spojených s činností dětí ve školní družině, tzn. pomůcky, hry, výtvarné potřeby a další vybavení (viz. příloha – Směrnice o stanovení poplatků v ŠD). Poplatek lze uhradit bankovním převodem na účet školy 240489132/0600. Variabilní symbol je celé rodné číslo bez lomítka. Zálohu úhrady lze vrátit po odhlášení dítěte ze ŠD nebo po měsíční absenci, v tomto případě je nutné dítě včas odhlásit, vyplnit žádost o vrácení zálohy (viz. příloha). Dále je úhrada prominuta žákovi, jehož zákonný zástupce pobírá sociální příplatek nebo má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči (viz. příloha).

Provoz školní družiny

Pondělí až pátek           6.30 – 7.40                              11.35 – 16.30

Personální podmínky

vedoucí vychovatelka:              Erika Mitášová, DiS. (zelená družina)
vychovatelka:                           Kateřina Kočí, DiS (žlutá družina)
                                                 Kateřina Mičková, DiS. (růžová družina)
                                                 Barbora Kuklová, DiS. (oranžová družina)
                                                 Bc. Karolína Kozlová (červená družina)
                                                 Nikola Lazorová, DiS. (budova družina)
vychovatel:                              Vojtěch Skoumal, DiS. (modrá družina)

Kontakty:

Tel. 461 725 529

Mobil: 734 851 398 (růžová, oranžová), 605 366 988 (zelená, žlutá, červená, modrá), 605 368 610 (budova)

Copyright © 2024 ZŠ Masarykova Polička. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

Počet návštěv - Dnes: 24 | Včera: 43 | Týden: 67 | Měsíc: 1059 | Celkem: 304683